Blz. 10 gierzwaluwen en de wet

 Gierzwaluwen en de wet 
 
 
 Op grond van artikel 11 van de Flora en Faunawet is het verboden om nesten van vogels tijdens het broedseizoen te verstoren.
 
 Dankzij een nieuwe gedragscode voor de bouw is deze bescherming uitgebreid met het volgende artikel.
 

 Op de volgende categorieën van nesten zijn de verbodsbepalingen van artikel 11 echter ook buiten het broedseizoen van
 
 toepassing:
 
 
1. nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en
 
 verblijfplaats (voorbeeld: steenuil):
 
 
 2. nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of
 
  afhankelijk  van bebouwing of biotoop. De (fysieke)n voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief    
 
 beschikbaar  (voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus);
 
 
 3. nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast
 
 zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief
 
 beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk)      
 
 
 4. nesten van vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te
 
 bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil).   
 

  
 
 Hoe kunnen we helpen om de gierzwaluw in het stadsbeeld te behouden?  
 
 
 Herstelwerkzaamheden aan gebouwen en huizen zullen noodzakelijk zijn en blijven. Maar met enige aandacht en moeite is het
 
 mogelijk om dit zonder problemen voor de gierzwaluwen te doen. De vogel is een beschermde soort. In de broedtijd, die ongeveer
 
 loopt van 29 april tot eind juli, mogen ze niet verstoord worden. Voordat een vergunning voor sloop of verbouwing van een
 
 woning wordt afgegeven, moet bekend zijn of nesten van beschermde vogels op of in het pand bevinden. Het is dan verplicht de
 
 nestgelegenheid te compenseren. U kunt hierover afspraken maken met uw aannemer maar U kunt voor deskundig advies ook
 
 contact opnemen met:
 
 De plaatselijke gierzwaluwwerkgroep, "Zwaluwen, Adviesbureau op non-profitbasis", of Gierzwaluwbescherming Nederland. 
 
 
 
 Sloop of renovatie 
 
 
 Sloopwerkzaamheden moeten zoveel mogelijk buiten het broedseizoen uitgevoerd worden als er nesten van beschermde vogels
 
 in een pand zijn. Houd bij de planning al rekening met eventuele aanwezigheid van gierzwaluwen. Vraag aan een deskundige om
 
 hoeveel nesten het gaat, vermenigvuldig het aantal met 2 en breng dit aantal nieuwe nestgelegenheden aan. Probeer de nieuwe
 
 zoveel mogelijk te laten lijken op de oude situatie. Gierzwaluwen zijn zeer getrouw aan hun nestplaatsen en komen op volle     
 
 snelheid op de vliegopening af. Als die dan is verplaatst kunnen ze zich klemvliegen.
 
 Een kapotte dakgootbekisting kan zo gerepareerd worden dat er op de plaats van de oude invliegopening een nieuwe gemaakt
 
 wordt, zo kan de nestplaats behouden blijven. Hetzelfde geldt voor boeidelen. Bij het aanbrengen van loodslabben kan op
 
 enkele plaatsen het lood niet helemaal worden aangeklopt waardoor er een invliegruimte achter het boeideel blijft bestaan.  
 
 
 
                                                                                         Home