Kolonie ontwikkeling

 

 
 

                                                JAAR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
aantal beschikbare nestkasten
26


 

aantal nestkasten met camera
17


 

aantal bezet


    

   
aantal legsels


aantal eieren

aantal jongen

aantal uitgevlogen jongen

aantal nestkasten zonder camera    9  

 
aantal bezet          


aantal legsels          

aantal eieren          

aantal jongen          

aantal uitgevlogen jongen          

    Totaal uitgevlogen jongen

Totaal aantal bezette kasten

 
 
eerste gz binnen in kast met camera: 
 
 
 
 
 
 
                                                JAAR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
aantal beschikbare nestkasten
1
1
9
13
26
26
26
26
26
26
26
 26
26
aantal nestkasten met camera
1
1
1
2
2
12
13
18
18
18
18
 9
11
aantal bezet
1
1
0
1
2
4
4
4
4
5
    5
 5
   6
aantal legsels
1
1
0
1
1
3
3
3
2
3
    6
 5
   6
aantal eieren
3
3
0
3
2
9
8
7
4
9
   14
 9
  17
aantal jongen
2
2
0
2
2
2
7
2
3
8
 10
  9 
  14
aantal uitgevlogen jongen
1
2
0
2
2
2
4
2
3
8
10

 9

 14
aantal nestkasten zonder camera    
8
11
24
14
13
8
8
8
8
 17
 15
aantal bezet          
1
3
4
3
5
6
 6
  6
aantal legsels          
?
?
?
?
?
   ?
 ? 
  ?
aantal eieren          
?
?
?
?
?
 ?
  ?
aantal jongen          
?
?
?
?
?
   5
9
  ?
aantal uitgevlogen jongen          
1
5
1
3
4
5

 9

 11
    Totaal uitgevlogen jongen
1
2
0
2
2
3
9
3
6
12
 15

18

  25
Totaal aantal bezette kasten
1
1
0
1
2
5
7
8
7
10
   11

11

  12
 

  
eerste GZ binnen in kast met camera:             25-4  1-5    27-4    2-5   21-5   10-5   3-5    9-5     3-5   26-4  28-4   4-5   20-4